Улирлын санхүүгийн тайлан

аудитлаагүй сая.төгрөгөөр
Балансын зүйл 03/31/2024
1 ХӨРӨНГӨ
1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 175,544.12
1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 22,542.84
1.3. Хөрөнгө оруулалт  12,785.26
1.4.  Зээл (цэвэр дүнгээр)  211,403.6
1.4.1.   Хэвийн зээл   190,364.26
1.4.2.    Хугацаа хэтэрсэн зээл   10,402.56
1.4.3.   Чанаргүй зээл 12,500.41
1.4.4.   Зээлийн хойшлогдсон төлбөр  (1,292.38)
1.4.5.   Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага  1,917.04
1.4.6.   Зээлийн эрсдэлийн сан   (2,488.28)
1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө    -
1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө   1,152.01
1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө   5,412.26
1.8. Үндсэн хөрөнгө    14,325.07
1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө   892.02 
1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө  741.00
1.11. Биет бус хөрөнгө  3,078.44
1.12. Нийт хөрөнгийн дүн  447,876.60
2 ӨР ТӨЛБӨР  
2.1. Харилцах  15,675.25
2.2. Хадгаламж  172,544.07
2.3. Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр  133,600.08
2.4. Бусад эх үүсвэр  3,821.29
2.5. Дериватив санхүүгийн өр төлбөр  -
2.6. Бусад өр төлбөр  1,757.22
  Нийт өр төлбөрийн дүн  327,397.90
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ  
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө  100,033.19
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал  -
3.3 Халаасны хувьцаа  -
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл  -
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал  13,335.70
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 7,109.81
3.9 Эздийн өмчийн дүн 120,478.70
3.1 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн   447,876.60

 

аудитлаагүй сая.төгрөгөөр
  Орлого, зардлын зүйл
1 Хүүгийн орлого 13,989.38
1.1. Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 524.69
1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 987.29
1.3. Үнэт цаасны 3,052.64
1.4. Зээлийн 9,424.75
1.5. Бусад хүүгийн орлого -
2 Хүүгийн зардал  6,418.40
2.1. Харилцахад төлсөн хүү 96.58
2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү 6,183.83
2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 62.19
2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал 0
2.5. Бусад хүүгийн зардал   75.80
3 Хүүгийн цэвэр орлого  [(1)-(2)] 7,570.99
4 Эрсдэлийн сангийн зардал 469.48
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого  [(3)-(4)] 7,101.50
6 Бусад орлого 1,646.00
6.1. Хүүгийн бус орлого   1,467.91
6.1.1.   Арилжааны орлого 942.45
6.1.2.   Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 27.86
6.1.3   Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 471.61
6.1.4.   Бусад хүүгийн бус орлого 25.99
6.2. Бусад  орлого, олз 178.09
7 Бусад зардал 5,446.38
7.1. Хүүгийн бус зардал   5,335.64
7.1.1.   Бусад эрсдэлийн сангийн зардал 743.89
7.1.2.   Арилжааны зардал 0
7.1.3.   Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 0
7.1.4.   Хураамж, шимтгэлийн зардал 135.08
7.1.5.   Үйл ажиллагааны бусад зардал 4,456.66
7.2 Бусад зардал, гарз 110.75
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) 3,300.11
9 Орлогын татварын зардал  0
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) 3,300.11
11 Бусад орлого -
12 Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн  (10+11) 3,300.11

    

  сая.төгрөгөөр
Тэнцэлийн гадуурх данс 

03/31/2024

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ 2,535.33
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт Байвал зохих Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа ≥9.00% 47,1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлэлээр жигнэсэн активын харьцаа ≥12.00% 47,1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт ≥25.00% 45.9%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ < ±15.00% -0,6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ < ±30.00% -0,7%

сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд /Нэгдмэл сонирхолтой этгээд/ Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч      
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан      
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд зээл 800 0,71%
2 Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/
2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч      
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан   811.73 0.82%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд зээл / авлага

2,109.83

1.76%