Мэдээлэл, лавлагаа

Тодорхойлолт гаргах

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Энгийн тодорхойлолт/Бүх төрлийн албан тоотоос бусад Харилцах, хадгаламж, карт, зээлийн данс болон харилцагчийн тухай ямар нэгэн дансны үлдэгдэл бичигдээгүй тодорхойлолт/ 3,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт 5,000 төгрөг
Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолтыг данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор авч байгаа бол 30,000 төгрөг

  

Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /интернэт банкны гүйлгээний баримт хамаарна/:

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Нэг жил доторхи хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх 5,000 төгрөг
Нэг жилээс хойшхи хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх 10,000 төгрөг

 

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ