Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 120 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө

Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө

/Урьдчилгаа төлбөрийн оронд өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгийг нэмэлтээр барьцаалж болно/

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

Давуу тал:

 • Зээлийн дээд хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэлх дүнгээр авах боломжтой
 • Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгч авах боломжтой
 • Урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар авах боломжтой
 • Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлүүлэх боломжтой эсвэл зээлийн хугацаанд 12 сар хүртэлх хугацаагаар үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлүүлэх боломжтой
 • Одоо эрхэлж буй бизнесийнхээ эргэлтийн хөрөнгийг бууруулахгүйгээр үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжтой
 • Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны хэрэгцээ хангах
 • Ирээдүйд үр өгөөж олох
 • Хөрөнгө бий болгох

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ