Орон сууцны ипотекийн зээл

Засгийн газраас Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй жилийн 6%-ийн хүүтэй орон сууцны зээлийг олгож байна. Өөрийн өмчлөлд буй хуучин орон сууцыг барьцаа болгон ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг төлөх боломжтой.

 • Таныг Ариг Банкаар үйлчлүүлэх бүрт халуун дулаан хамт олон угтан авах болно.

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалттай
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80 хүртэл метр.кв
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй
 • Шинэ орон сууцны хувьд улсын комисс хүлээн авсан акт болон захиалгын гэрээ бусад бичиг баримтууд
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх
 • Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн 6 хувийн хүүтэй болон төрийн албан хаагчдын хөнгөлөлттэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 45 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно)
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой
 • Ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-аас дээшгүй настай байх
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдах боломжтой байх

Зээл шилжүүлэх:

 • Та Ариг Банкны зээл авсан харилцагчийн өргөөнд хандан зээл шилжүүлэх хүсэлтээ одоогийн орлогын хэмжээг тодорхойлох баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

Нөхцөл:

 • 80м2-аас дээшгүй талбайтай орон сууц
 • Урьдчилгаа төлбөр - 30%
 • Жилийн хүү - 6%
 • Хугацаа - 360 сар

 

Зээл шинээр олгоход шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Одоо оршин суугаа Хороо, багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Орон сууцны лавлагааг ЭУБЕГ-с авна /Банкинд байгаа бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямарч эргэлзээгүй байх ёстой/
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь
 • Орлого тодорхойлох баримт, бичиг

 

Зээл шилжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Зээл шилжүүлэх хүсэлтийн маягт
 • Орлого тодорхойлох шаардлагатай баримтууд /Ариг Банкаар цалин тавьж олгодог байгууллагын ажилтан бол шаардлагагүй/
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажсан хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт.

 

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ